AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SUN, 21 MAY 2000 19:46:53 GMT

  Velika vojna vjeµba u Crnoj Gori

  ©to smjera VJ?

  Hoće li jun biti mjesec ovogodi±njeg iznenađenja za građane Crne Gore? Ne u pogledu izbora, već ±to se tiče aktivnosti VJ

  AIM Podgorica 19.05.2000. godine

  Tokom mjeseca juna, pripadnici Vojkske Jugoslavije u Crnoj Gori, izve±će borbenu vjeµbu sa taktičkom pretpostavkom - sprečavanje secesije, odnosno, otcjepljenje Crne Gore! Ovu taktičku pretpostavku je izradila i zadala komanda Druge armije, stacionirana u Podgorici.

  Planirana vjeµba "po temi motorizovana brigada u odbrani i protivdesantna borba", kako je to za nedjeljnik "Monitor" objasnio jedan visoki oficir u komandi Druge armije, obuhvata tri faze. U prvoj, od prvog do osmnog juna treba da se izvr±i uvjeµbavanje komandi i starje±ina. Druga faza, od 12. do 14, juna predviđa da jedinice 5. motorizovane brigade, djelovi 326 artiljerijske brigade, 56 inµinjerijski puk, 83 brigada PVO, 72 granični bataljon, djelovi vazduhoplovne brigade s aerodroma Golubovci, 7., 4. i 2. bataljon vojne policije, kao i dijelovi borbene grupe "Pe±ter", razmje±teni na Pe±terskoj visoravni, izađu na poloµaje. A konačna realizacija vjeµbe bila bi, planirano je, izvr±ena od 14. do 19. juna.

  U Podgorici se procjenjuje da bi ovakva vjeµba mogla posluµiti i kao priprema VJ za uvođenje vanrednog stanja na terenu Crne Gore. Indirektno, takva očekivanja je potvrdio i predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, prilikom svoje nedavne posjete Briselu. Đukanović je, dodu±e, rekao da ne vidi razlog za uvođenje vanrednog stanja u Crnoj Gori, kao i da ono neće biti uvedeno. Ali, pri tome je podsjetio da će se u slučaju eventualnog poku±aja Beograda da vanredno stanje ipak uvede, prema tome postaviti kao i tokom NATO napada na SRJ. A to bi moglo da znači da će građani, uz pasivan otpor drµave, biti potpuno prepu±teni na volju vojnim vlastima.

  Planirana vjeµba, kako to sada izgleda, trebala da se odigra kao rutinska stvar. Ona će se vr±iti u neko uobičajeno vrijeme, sa decembarskom i martovskom klasom vojnika, po principu "uvjeµbavanja iskusnih i onih manje iskusnih vojnika koji su tek zavr±li osnovnu obuku". "Tako je, naime, kod nas uobičajeno da se radi, iako je i to sa stanovi±ta savremenog ratovanja danas diskutabilno", kaµe jedan vojni ekspert.

  Vojni vrh, međutim o ovome jo± nije obavijestio javnost iako je po zakonu to duµan učiniti najmanje mjesec dana prije početka vjeµbe, naravno, "zbog bezbijednosti stanovni±tva na području na kome se vjeµba vr±i, kao i obezbijeđenja saobraćajne infrastrukture". Vjeµba bi, takođe, morala da se koordinira sa MUP-om i organima lokalne samouprave. Međutim, koliko smo bili u mogućnosti da saznamo, ni MUP Crne Gore o ovome jo± nije dobio nikakvo zvanično obavje±tenje.

  Ćutnja kojom je obavijen ovaj vojni plan utoliko je indikativnija ±to predviđa da vjeµba bude izvedena u vrijeme kada se odrµavaju i lokalni izbori u Podgorici i Herceg Novom, koje mnogi procijenjuju kao odsudno prebrojavanje političkih snaga u Crnoj Gori. Da se li se na osnovu toga moµe zaključiti da VJ u µeli na glasače ostaviti ±to snaµniji utisak? Da su takve namjere vjerovatne na izvjestan način već potvrđuje i svakodnevna buka avionskih motora nad crnogorskim gradovima. Na buku stvorenu ovakvom demonstracijom sile u dnevnoj ±tampi su se nedavno µalili i građani Tivta.

  Zakon, naravno, ne nameće nikakva ograničenja u vr±enju vjeµbi u vrijeme izbora. Ali, kako kaµe jedan vojni ekspert "logično bi bilo da vojska u vrijeme izbora ne izvodi nikakve vjeµbovne aktivnosti". Jer, konačno, za±to bi VJ vr±ila pritisak na građane sa kojima, kako u svojim brojnim javnim saop±tenjima kaµe, ima sasvim dobre odnose?

  Naime, vojni ekspert sa kojim smo razgovarali o mogućim uzrocima i ciljevima ove velike vjeµbe, kaµe da planom predviđena aktivnosti i lociranje vjeµbe pokazuju da njeni ciljevi nisu rutinski.

  Rat na Kosovu je Vojsci Jugoslavije jasno pokazao otkuda dolazi stvarna - i unutra±nja i spoljna opasnost. Ni koncentracija snaga OVK na granicama Kosova, ni koncentracija NATO snaga, nije vr±ena u Crnoj Gori. A o razlozima da se takvo ±to i ne poku±ava, u crnogorskoj ±tampi je već u vi±e navrata pisano. I nepristupačan teren, crnogorski klanci i planinski visovi koji odvajaju Crnu Goru od okruµenja, očigledno oteµavaju manevarsku sposobnost i udarnu snagu svakog napadača.

  Zato i planirana junska vjeµba kod iole razumnog poznavaoca vje±tine ratovanja ostavlja sumnju. "Vojna logika nalaµe da se vjeµba ovakvog tipa prije obavlja na 'Pe±terskom razvođu', kod Pre±eva, negdje na Moravsko - Vardarskom pravcu? I rat na Kosovu je pokazao da ovaj osnovni geostrate±ki pravac je odsudan za odbranu SRJ pa bi - u skladu sa najavama o skorom povratku vojske na Kosovo - uvjeµbavanje vojske u ovoj oblasti imalo neko logično opravdanje", tvrdi "Monitorov" sagovornik iz komande Druge armije.

  Za±to, dakle, vojska tako i ne uradi? Zbog čega je za vojnu vjeµbu prioritet teritorija Crne Gore? Odgovor na ovo pitanje ne moµe se dobiti od zvaničnih predstavnika VJ. Izgleda da je odgovor na njega moguće nazrijeti samo u bujici saop±tenja kojom je vrh VJ u nekoliko pro±lih sedmica zasuo javnost i vlasti u Crnoj Gori.

  U jednom od posljednjih najavljena je i mogućnost da VJ "preusmjeri svoje ni±anske sprave" u pravcu pripadnika crnogorske policije. Povod za prijetnju vojni vrh je na±ao u nedavno objavljenom tekstu londonskog lista "Independent" u kojem je objavljena priča sa snajperistom, pripadnikom crnogorske policije, koji navodno na ni±anu drµi oficira Vojske Jugoslavije. Priču britanskog lista demantovao je nekoliko dana kasnije jedan od čelnika crnogorske policije. Ali, izgleda, uzalud. Iako je Vojska demanti ±efa crnogorske policije zapazila, procijenila ga je kao odveć neodlučan i blag i zahtijevala odrje±itiji. U protivnom, kako u svom saop±tenju kaµu, "čemu to vodi - jasno je"!

  Ovo je prvi put da vojska javno prijeti policiji i vlastima u Crnoj Gori. A to se radi u isto vrijeme kad se - opet po prvi put - i zvanično svrstava u političke redove Slobodana Milo±evića pod izgovorom da brani vrhovnog komandanta i ustavni poredak.

  Pomenuto saop±tenje samo je djelić lavine koja se u posljednje vrijeme valja prema Crnoj Gori. Prvo je General±tab javno opomenuo sve u Jugoslaviji koji lo±e misle o Slobodanu Milo±eviću. Potom se general Pavković, načelnik general±taba, µalio u "Nedeljnom telegrafu" da je u Crnoj Gori "prisutna destruktivna aktivnost protiv savezne drµave i Vojske Jugoslavije, i da je "Vojska, kao jedina savezna institucija, najvi±e izloµena takvom djelovanju". Ulje na vatru dodao je I komandant Druge armije, general Obradović. "Vojska će učiniti sve da u skladu sa svojim nadleµnostima, spriječi eventualni poku±aj neustavnog samostaljenja Crne Gore", poentirao je Obradović.

  Otud i sumnja da je planirana vjeµba zapravo početak najavljenog "preusmjeravanja ni±anskih sprava" VJ u pravcu Crne Gore. "Nije li uloga ovog saop±tenja da bude alibi za iskazane ozbiljne prijetnje o preduzimanju dodatnih mjera borbene gotovosti Vojske", pita se ministar policije Vuka±in Mara±.

  Osnovni problem sa kojim se suočava crnogorska vlast jeste to ±to od njene volje najmanje zavisi da li će se komanda VJ tokom juna odlučiti da rizikuje i prekorači granice rutinskog uvjeµbavanja svojih regruta.

  Goran VUJOVIĆ (AIM)