AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  SAT, 13 MAY 2000 22:55:30 GMT

  Podgorica: Kampovi za raseljena lica

  Kako preµivjeti...

  Počinju vrućine, pripeklo je dobro na Ćemovskom polju kraj Podgorice. Gore ±poreti na drva izmedju drvenih baraka u romskom naselju na kraju grada, izmedju dva otpada...

  AIM Podgorica, 12.05.2000. godine

  TXT: Prema zvaničnim podacima sa Kosova se iselilo oko 180.000 Roma, od kojih je 20.000 utoči±te na±lo u Crnoj Gori.

  Ćemovsko polje. Periferija Podgorice, na izlasku iz naselja Konik, pored auto otpada i gradske deponije, smje±tena su raseljena lica sa Kosova. U dva kampa Konik I i Konik II, već godinu dana µivi, odnosno bori se da preµivi, vi±e od 3.000 Roma.

  Knik I: uredjene, poredj|ane zapu±tene barake u kojima µivi vi±e od 2.000 ljudi. Izmedju baraka uličice pune ±poreta na drva, ve±a, smeća... Kod tezge, sklepane od dasaka, na kojoj se prodaju cigarete, µvake, čokolade i druge sitnice, pitamo grupu mladića o uslovima µivota u kampu. "Uslovi su nikakvi"-odgovaraju i počinju priču o slaboj pomoći koja se i onako neredovno dobija. "Humanitarci nas kritikuju ±to prodajemo pomoć koju dobijamo. Sada nam prijete da će nam ukinuti mlijeko, a ima porodica koje imaju troje-četvoro male djece."

  Mladić zavijene ±ake priča: "©to da radimo, da krademo? Od pomoći ne mogu da prehranim porodicu, a kako da zaradim pare? ©aku sam povrijedio radeći za dµabe. Dodju neki ljudi uzmu nas da radimo, čitav dan radimo i na kraju nas ne isplate. Na deponiji smeća zabranjuju nam da traµimo bakar i aluminijum, koji bi prodali i barem ne±to zaradili."

  Okuplja se sve vi±e ljudi. Grupa je veća a priča ista. "Evo ova baba četiri dana je bez hljeba. Dosta ljudi je u bolnici. Slaba je higijena, a i kako će biti bolja kad nemamo sa čim da se operemo. Dolazi ljeto, zarazićemo se ovdje."

  "Najteµe je ±to nemamo struje. Djele nam drva. Pla±imo se poµara. Skoro smo gasili jednu baraku, a prije nekoliko mjeseci u zapaljenoj baraci poginulo je jedno dijete."

  "Uveče ne smijemo izaći iz kampa. Ramadan je iza±ao da ne±to zaradi, tu u ove borove ispred su ga uhvatili i prebili." - dok omanji čiča priča, Ramadan pokazuje oµiljke po tijelu."Prijavio je policiji ali nikom ni±ta."

  Na pitanje da li bi se vratili na Kosovo kaµu-bi jedino ako se tamo vrati vojska i policija. Kao rje±enje jedan predlaµe da se otvori koridor za inostranstvo gdje mnogi imaju rodjake "pa da idemo tamo jer se ovdje sve teµe µivi."

  Konik II. "Gledali smo svoj posao, nikog nismo dirali, a ipak smo morali da bjeµimo sa Kosova", kaµe Gzim Zećiri, lokalni starje±ina Roma smje±tenih u kampu Konik II. "Dva i po mjeseca nas, oko 700 ljudi, bili smo smje±teni u kampu KFOR-a u Brkovcu. Nijesmo smjeli izaći iz kampa. Od KFOR-a smo traµili da idemo u Montenegro ili da nas strijeljaju. Autobusima smo rebačeni do Kule, odakle se neko pje±ke a neko kombijima, koji smo skupo plaćali, prebacio do Roµaja. Iz Roµaja je nas 450 krenulo za Podgoricu. Ovdje su nam nakon dvije nedjelje dali ±atore. Nikad neću zaboraviti te ±atore koje je zimi vjetar ru±io. Sada, evo već mjesec dana µivimo u ovim barakama i zadovoljni smo"-pokazuje Zećiri.

  U naselju Konik II, koje jo± nije sasvim dovr±eno, µivi oko 400 ljudi. Većina je iz Djakovice a ima ih i iz drugih gradova Kosova. Zećiri ističe da su svi ono, na Kosovu, imali pristojan µivot "posao, kuću, auto, traktor..."

  "Na početku, a i sada", dodaje Zećiri,"veliku pomoć imamo od Udruµanja Roma i njihovog predsjednika Isena Ga±ija. Pomaµu nam i humanitarne organizacije."

  Predsjednik Udruµenja Roma Crne Gore Isen Ga±i kaµe da u kampovima na Koniku µivi 4.000 ljudi, dok se oko 4.500 nalazi u privatnom smje±taju. "Trudimo se da svima obezbjedimo smje±taj. Strane humanitarne organizacije prekinule su program pomoći u hrani, tako da hranu sada distribuiramo samo mi I Crveni krst. Od Udruµanja Roma, raseljena lica, pomoć dobijaju svakih petnaest dana, pomoć je u hrani, bra±nu, ulju...Crveni krst hranu dijeli jedanput mjesečno. Nastojaćemo da se hrana dijeli ±to če±će." Ga±i navodi da Udruµenju Roma veliku pomoć dobija od Vlade Crne Gore.

  U kampu smo zatekli aktiviste humanitarne organizacije "Vorld viµn" (World vision). Oni nam obja±njavaju da su sva raseljena lica registrovana od strane UNHCR-a, svi imaju lične i porodične kartone, naosnovu kojih se dijeli pomoć. Brojne humanitarne organizacije: "Vorld viµn", "Intersos", Crveni krst... od početka pruµaju pomoć raseljenim licima. Svaka je specijalizovana za posebnu vrstu pomoći. "Intersos" je sagradio barake u kampu Konik I, a "Vorld viµn" kamp Konik II.

  U naselju su postavljene česme, voda je prikopčana na glavni vodovod. Mje±tanima oba naselja na raspolaganju je vozilo Vorld viµna koje po potrebi vozi pacijente u bolnicu. Zdravstvena za±tita je obezbjedjena i u kampu. Na pitanje kada će biti uvedena struja, humanitarci odgovaraju najkasnije za mjesec.Infrastruktura je već uradjena, čeka se zavr±etak radova na izgradnji posljednje faze kampa.

  Humanitarne organizacije zaposlile su neke stanovnike kampa. Uredjuju kamp. Aktivisti "Vorld viµna" ističu izuzetno dobru saradnju sa stanovni±tvom kampa Konik II: "Oni su sloµni i dobro organizovani, znaju da cijene ono ±to se za njih uradi."

  U planu je i ozelenjavanje unutra±njosti kampa, podizanje ograde oko kampa, kao i sadnja drvoreda od dvjesta sadnica koji će biti prirodna za±tita od vjetra.

  U sklopu kampa, u velikim bijelim kontejnerima, smje±teni su ±kola i vrtić. ©kola je počela sa radom 15. januara, pod pokroviteljstvom UNICEF-a i realizaciji "Intersosa" i "Vorld viµna". Pohadjaju je učenici od ±est do osamnaest godina. Radi se u četiri smjene sa 36 odjeljenja. UNICEF je na početku ±kolske godine obezbjedio udµbenike, torbe i ±kolski pribor. Pred±kolsku nastavu pohadja ±ezdeset, očekuje se upis jo± toliko djece. Vaspitači su Romi koji imaju zavr±enu srednju ±kolu I sedmodnevni seminar u organizaciji "Sejv d čildren"(Save the children), koja se brine o nastavi.

  Beri±a Nadµim, koji µivi u naselju Konik II sa µenom i osmoro djece, µali se da zimus tri mjeseca nije primao pomoć. "A i kad je dobijemo zna biti pokvarena. Jednom prilikom sam zbog pokvarene hrane iz konzerve dobio trovanje i primao infuziju." Snalazi se kako zna, skuplja aluminijum i bakar po smeću, a i hljeb. Prije neki dan µena mu je prosila po gradu, pri±ao joj je policajac i rekao:"Bjeµi, za±to prosi± kad dobijate sve..."

  Muzika. "Muzika, muzika", skandiraju goli±ava djeca okupljena oko uzvi±enja na kome se sjaje muzički instrumenti. Petorica muzičara, svi u istim ko±uljama, čekaju da se sa agregata priključ~i struja. Grupa mladića dekori±e "binu", u velikoj banji hladi se piće, donosi se hrana. ®ene iz baraka proviruju i prate pripreme za slavlje. Djurdjvdan je...

  Predrag NIKOLIĆ (AIM)