AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  TUE, 02 MAY 2000 09:13:21 GMT

  Istraµivanja javnog mnjenja

  Koalicija dobija - podjele ostaju

  Sudeći na osnovu posljednjeg istraµivanja javnog mnjenja, Koalicija »Da µivimo bolje« uspjeće da porazi najvećeg protivnika – Bulatovićevu SNP – ali ni to neće biti dovoljno da se prevaziđu drastične podjele u Crnoj Gori

  AIM Podgorica, 29.04.2000. godine

  Koalicija "Da µivimo bolje" dobija, ali ne osvaja apsolutnu većinu; Bulatovićeva SNP gubi, ali je i dalje najjača opozicija crnogorskoj vlasti, liberali dobijaju koji procenat glasova vi±e ali za njih glasa tek svaki deseti birač. Crna Gora treba da ide ka referendumu, ali lagano i bez unutra±njih sukoba; povjerenje u Saveznu Republiku Jugoslaviju ima tek svaki četvrti građanin Crne Gore...

  Tako bi, sudeći prema posljednjem istraµivanju javnog mnjenja, trebalo da izgleda odnos snaga na crnogorskoj političkoj sceni. Naime, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) priveo je kraju opseµno istraµivanje "Javno mnjenje u Crnoj Gori u 2000. godini" , a podgorički dnevnik "Vijesti" objavio dio rezultata ispitivanja javnog mnjenja o tri segmenta: predizborni rejting stranaka, stav prema referendumu o drµavno-pravnom statusu kao i pitanje o izboru najboljeg drµavnog okvira u kome treba da bude Crna Gora (odnos prema sada±njoj federaciji). Anketiranje ispitanika je, ±to je tradicija CEDEM-a, obavila podgorička agencija "Damar" koja se već deset godina specijalizovala za ovaj posao i čiji su se rezultati i prognoze do sada uglavnom poklapali sa onim ±to će se dogoditi na izborima (Agencija je pogodila rezulate predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori sa svega 1,5 odsto gre±ke).

  Iako je objavljen samo dio opseµnog istraµivanja, rezultati su značajni za moguće određivanje budućih događaja u Crnoj Gori.

  Tako, kada bi iduće nedjelje bili odrµani izbori za crnogorski parlament, za "Koalciju da µivimo bolje" glasalo bi 37,7 odsto birača, za Socijalističku narodnu partiju 22,5 odsto, dok bi povjerenje Liberalnom savezu Crne Gore dalo 9,6 procenata birača. Za »neku drugu stranku« glasalo bi 4,4 procenata, 11,9 odsto jo± uvijek ne zna za koga bi glasalo, dok 13,9 odsto ne bi uop±te se pojavilo na birali±tima.

  Drugim riječima, odnos snaga skoro da nije promijenjen u odnosu na parlamentarne izbore od prije dvije godine – Đukanovićeva koalicija i dalje je najjači politički blok, ali jedva da su ne±to pobolj±ali rejting u odnosu na Bulatovićevu SNP. Ako stvari ostanu kako istraµivanje pokazuje Đukanović će ponovo u Podgorici morati da traµi pakt sa Perovićevim liberalima ne bi li imao apsolutnu većinu u op±tinskom parlamentu. To znači da će morati da pristane na neke vrste ustupaka, finansijskih i(ili) političkih prema Liberalnom savezu Crne Gore. "To smo i očekivali. Lično, mislim da ćemo i bolje proći", rekao je za AIM Miodrag Vuković, savjetnik Predsjednika Đukanovića i član najuµeg rukovodstva Demokrastke partije socijalista. Očito, unutar crnogorske vlasti preovladava uvjerenje da bi u naredne dvije godine (do parlamentarnih izbora) mogli konačno značajnije poraziti Bulatovićevu stranku, a istovremeno mirnije očekivati rasplet u Srbiji.

  "Ne interesuju me bajanja i DPS ankete", izričit je Predrag Bulatović potpredsjednik SNP-a, dodajući da je ubijeđena kako se "primiče kraj jednom odnarođeniom reµimu". Socijalistička narodna partija je pojedinačno najjača partija u Crnoj Gori i to će ubjedljivo dokazati likalni izbori 11. juna u Podgorici i Herceg Novom, tvrdi Bulatović.

  Ispada da su – i u DPS-u i u SNP-u – uvjereni da će proći bolje nego ±to tos sada ankete pokazuju. Obje strane, međutim, ne mogu "dobro proći". Lokalni izbori u mnogo čemu će odrediti put kojim će dalje ići Crna Gora. Ako Đukanovićeva koalicija dobije većinu, time će i crnogorska vlast dobiti vremena da zaista pokaµe koliko su spremni na reforme koje sada samo retorički zagovaraju. No, ako bi vladajućoj koaliciji pao rejting i ako bi izgubili lokalne izbore, to bi značilo i uvod u vanredne parlamentarne izbore jer bi SNP sa pravom mogla da ih traµi, budući da biračko tijelo Podgorice i Herceg Novog čini gotovo polovinu birača u republici.

  Nije lako ni ljudima u vrhu Socijalističke narodne partije. Po četvrti put odmjeravaju snage protiv Đukanovićeve koalicije i novi poraz, četvrti za redom, µestoko bi uzdrmao redove te stranke. Pitanje je: da li bi u tom slučaju Milo±ević imao vi±e strpljenja da, kao do sada, finansijski i logistički pomaµe stranku koja ne moµe dobiti ni jednu bitku, niti obaviti zadatak koji se pred njom postavlja. Osim toga, u vrhu SNP postoje o±tre razlike oko stvaranja koalicije sa radikalima i julovcima. Podgoričko krilo (P.Bulatović, ®iµić) protivilo se stvaranju takvog političkog bloka ali je, nakon pritiska iz Beograda i u µelji sačuvanja predizbornog partijskog jedinstva popustilo i pristalo na koaliciju. I sada±nji rezultati istraµivanja nijesu ohrabrujući, a i oni su rađeni prije zvaničnog objavljivanja saveza SNP-a sa JUL-om i SRS-om. Ako se pokaµe da je koalicija oduzela, a ne donijela glasove – sukob u vrhu biće neizbjeµan. U slučaju izbornog neuspjeha prvenstveno će predsjednik partije – Momir Bulatović – morati sopstvenim kolegama da obja±njava: za±to je pristao na odluke koje su i±le protiv partijskih interesa.

  U sjenci partijskih prepucavanja prelamaju se i ostala istraµivanja javnog mnjenja- odnos prema referendumu i pitanje forme drµavnog statusa Crne Gore. U poređenju sa ranijim anketama uočljiv je dodatni rast raspoloµenja za referendum. Čak 44 odsto građana sa pravom glasa smatra da bi crnogorski parlament trebalo da raspi±e referendum o drµavno-pravnom statusu "jer je to jedini logičan potez", a 25 odsto smatra da referendum jeste rje±enje, ali da treba jo± sačekati. istovremeno, 20,9 odsto smatra da referendum ne smije biti raspisan jer "Crna Gora mora ostati u zajednici sa Srbijom bez alternative i bez preduslova". Očito je da lo±i odnosi u federaciji sve vi±e isteµu liniju strpljenja građana i da jača µelja za konačnim raspletom, pa i odrµavanjem referenduma.

  Da je vjera u SRJ značajno poljuljana govore i odgovori na pitanja drµavno-pravnog statusa Crne Gore: vi±e od trećine (35,8%) smatra da bi i za Srbiju i za Crnu Goru najbolje bilo da budu samostalne, suverene drµave, dok skoro petina (19,8) ispitanika smatra da sada±nju zajednicu treba zamijeniti onom koja se predlaµe Platformom Vlade Crne Gore. Na drugoj strani svaki četvrti (25,3%) tvrdi da je i dalje najbolje rje±enje sada±nja federacija, ne±to vi±e od četiri odsto vidi budućnost u unitarnoj drµavi.

  U poređenju sa, recimo, anketom iz februara 1998. godine, uočljiv je pad rejtinga savezne drµave. tada je za zajednicu bilo oko 46 odsto, da bi za svega dvije godine broj pobornika federacije se - prepolovio. Tačnije: značajno vi±e od polovine građana – oni koji su za samostalnu Crnu Goru (35,8) i oni koji preferiraju konfederalni okvir koji nudi Platforma (19,8) ne µele vidjeti budućnost Crne Gore u sada±njem federalnom okviru SRJ!

  Da li je to proces koji vodi osamostaljenu Crne Gore ili pak trenutna refleksija na efekte Milo±evićeve politike u Crnoj Gori? Te±ko je odgovoriti. Iako jača i µelja za suvereno±ću, to ne liči na revolucionarne promjene. Jer, sa druge strane, relativno je čvrst blok onih koji naprosto ne mogu da se pomire sa µivotom bez sa Srbijom u zajedničkoj drµavi (pobornici sada±nje federacije (25,3) + unitaristi (4,5), praktično svaki treći građanin Crne Gore!

  Moµda će mnogo toga biti jasnije nakon lokalnih izbora u Podgorici i Herceg Novom zakazanih za 11. jun. Sada se samo jedno čini izvjesnim: o±tra polarizacija crnogorskog dru±tva i dalje je prisutna, ±to – pod sjenkom Milo±evia -uvijek moµe značiti i nove sukobe.

  Aleksandar RADOVIĆ (AIM)