AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 27 APR 2000 08:16:14 GMT

  Hljeb, mlijeko, marke i nezavisnost

  Potiskivanje dinara

  Hljeb i mlijeko se u Crnoj Gori od ove nedjelje mogu kupovati samo za njemačke marke. Ova odluka se tumači potrebom postepenog privikavanja javnosti na skori prelazak na jednovalutni sistem, odnosno na ukidanje dinara kao sredstva plaćanja.

  AIM Podgorica, 24.04.2000. godine

  Od ove nedjelje građani Crne Gore vi±e hljeb i mlijeko, kao ni dio dnevne ±tampe, ne mogu kupovati u dinarima. Do sada je drµava ovakvo ekskluzivno pravo na prodaju u njemačkim markama garantovala samo cijenama benzina. Benzin, inače, na "Jugopetrolovim" pumpama u Crnoj Gori ko±ta marku, a hljeb i mlijeko ko±taju po 38 pfeninga.

  Ova odluka uslijedila je neposredno nakon ±to je Monetarni savjet uveo novi zvanični kurs dinara i marke u odnosu 1 : 23. Monetarni savjet je ocijenio da se zbog destruktivnog pona±anja federalnih organa, u prometu u Crnoj Gori pojavljuje sve vi±e nelegalno unijetih dinara, ±to "vr±i snaµan pritisak na robne fondove, a samim tim na rast cijena".

  Očigledno je da se ne radi samo o isplatama vojnih penzija, plata i drugih primanja, već i o poku±aju instrumentalizovanja ove oblasti u političke svrhe. U cilju preuzimanja za±titnih mjera i dalje afirmacije trµi±nog pona±anja, Savjet se, kaµe se u saop±tenju, zaloµio za sprovodenje aktivne kursne politike, čime će se u značajnoj mjeri spriječiti razni oblici destrukcije i drugih vidova sive ekonomije. Kurs će se, najavljeno je, mijenjati če±će nego do sada, u skladu na pomjeranjima na trµi±tu deviza.

  Monetarni savjet najavio je i da će "radi sprečavanja spekulativnog pona±anja na trµi±tu i podsticanja procesa prelaska na stabilnu valutu", obaveznu dinarsku rezervu banaka pretvoriti u devize. Ujedno, najavljena je i mogućnost konverzije dinara u DEM prilikom isplate plata onim preduzećima koja prihode, uglavnom, ostvaruju u dinarima. Ovu mogućnost je, inače, prvi najavio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, jo± krajem pro±le godine, a nedavno je, na sjednici crnogorske Privredne komore, potpredsjednik Vlade Ljubi±a Krgović istu ideju zastupao kao operativno pripremljenu odluku.

  Nova pravila igre u prodavnicama nijesu nikoga posebno zabrinula. Trenutno se u Crnoj Gori nalazi u opticaju 10 miliona maraka u dinarskoj protivvrijednosti, kao i 80 miliona maraka u devizama. (Na početku uvođenja dvovalutnog sistema u Crnoj Gori je bilo 850 miliona dinara.) Zaposleni u vanprivredi već redovno primaju plate u njemačkim markama. Isto je i sa penzijama, svim socijalnim davanjima, a postepeno i sa sve većim brojem preduzeća..

  Pored toga, U Crnoj Gori, kako kaµe Todor Cicmil, direktor Trezora NBCG, za razliku od maraka, dinara (legalno) ima sve manje i manje, tako da su nastajali problemi u tehničkom pogledu. Trezoru su preostali samo mali apoeni od pet i deset dinara koji su bili planirani kao rezerva i koji sada, nakon ±to je dinar dodatno izgubio vrijednost, ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Nedavno su, pi±u podgoričke "Vijesti" radnici "Elektroprivrede" zimnicu dobili upravo u takvim apoenima.

  Tako se javnost u Crnoj Gori postepeno sve ozbiljnije navikava na "funkcionisanje u markama", i tako priprema za skori prelazak na jednovalutni sistem, odnosno na ukidanje dinara kao sredstva plaćanja.

  Najbučniji zagovornici ±to skorijeg ukidanja dinara su, upravo, biznismeni. Nedavno je Privredna komora Crne Gore ocijenila da treba ±to prije napustiti dvovalutni sistem, jer "postojeći monetarni odnosi znatno oteµavaju normalno poslovanje privrednih subjekata". Dalje opstajanje dinara u Crnoj Gori sluµi samo da remeti njene monetarne tokove i da i dalje devalivira ekonomske i trµi±ne odnose - rečeno je pro±le nedjelje na sjednici Skupstine Privredne komore Crne Gore.

  Predsjednik Monetarnog savjeta Crne Gore Boµidar Gazivoda smatra da je marka praktično osvojila crnogorsko trµi±te i da na toj podlozi treba graditi novi monetarni sistem. Dinar će, smatra on, ostati u opticaju u gotovini, kao i svaka druga inostrana valuta, a dinarska sredstva sa µiro-računa bi se definitivno povukla. Zbog male dinarske mase zamjena dinara za marke bila bi bezbolna, drµava bi mogla da je izvede relativno lako. Oni bi se odloµili na neutralan račun, a njihova dalja sudbina bi zavisila od sudbine zajedničke drµave.

  Ipak, smatra Gazivoda, treba imati u vidu da takva odluka donosi i političke posljedice, tako da to ne zavisi samo od Monetarnog savjeta. Drµava se za sada orjentisala da dinar iz opticaja izbaci ekonomskim putem. To joj je u velikoj mjeri uspjelo, prije svega zato ±to niko ne µeli da ima dinare u posjedu. No, treba imati u vidu specifičnost Crne Gore, gdje se na osnovu monetarne suverenosti gradi drµavna, dok je uobičajno da se radi obrnutim redosljedom, odnosno da drµavna suverenost uzrokuje monetarnu.

  Ključni razlog za (skoro) ukidanje dinara obja±njava se istim razlozima zbog kojih je uvedena marka kao legalno sredstvo plaćanja - potrebom za±tite od ekonomske destrukcije Beograda. Ovu destrukciju Gazivoda opisuje ilegalnim ubacivanjem dinara u Crnu Goru, ±to se iz Beograda obavlja uporedo sa blokadom platnog prometa. U Crnu Goru, kaµe on, dolaze dinari, a nakon toga se blokadom robe i platnog prometa ne dopu±ta njihova upotreba u Srbiji. Tokom posljednjih mjesec dana vrijednost dinara na µiro-računima u Crnoj Gori povećana je za 60 miliona - sa 240 na 300. Ti dinari u Crnu Goru ulaze preko plata pripadnika Vojske Jugoslavije, a u platni promet preko pazara u prodavnicama. Gazivoda obja±njava da ove aktivnosti nijesu imale za cilj samo servisiranje saveznih primanja u Crnoj Gori, već i destabilizaciju trµi±ta povećanjem traµnje i nesta±icom roba. Izlaskom dinara iz opticaja, tvrdi on, beogradske vlasti bi definitivno izgubile glavno oruđe kojim poku±avaju izvesti ekonomsku destrukciju u Crnoj Gori.

  Pripreme za uvođenje jednovalutnog sistema, po svoj prilici, teku uporedo sa pripremama novog Zakona o Banci Crne Gore. Po ovom zakonu, kako ovja±njava Gazivoda, Banka Crne Gore će biti samostalna ustanova Republike Crne Gore kojoj je odgovorna za monetarnu politiku, zasnovanu na njemačkoj marci kao monetarnoj jedinici, sredstvu plaćanja i valuti za rezerve do uvođenja evra.

  Dragan ĐURIĆ (AIM)