AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  MON, 27 MAR 2000 17:55:06 GMT

  Sporauzum crnogorske policije i Vojske Jugoslavije

  Neobavezno sporazumijevanje

  Da li se sporazumom VJ i crnogorskog MUP-a zaista obuzdava tihi rat vojske i policije i da li je sporazum najava smirivanja tenzija u Crnoj Gori?

  AIM Podgorica, 27.03.2000. godine

  Crnogorski carinski prelaz prema Kosovu, na putu Roµaje-Kula- Peć, od 25 marta, nadziraće zajedničkim snagama MUP Crne Gore i Vojska Jugoslavije. O tome su se u Roµajama, krajem pro±le sedmice, dogovorili pomoćnici ministra unutra±njih poslova Crne Gore, Vuk Bo±kovi} i Du±ko Marković, sa predstavnicima Komande Druge armije, generalom Momčilom Radevićem i pukovnikom Desimirom Garovićem. A, o soprazumu je obavje±ten i Nusret Kalač, predsjednik op±tine Roµaje, koji je izrazio nadu da će sporazum biti i po±tovan.

  Nakon razgovora, u izjavi za javnost, Vuk Bo±ković je nagovijestio i mogućnost da se ovakva saradnja "pro±iri" i na ostalim graničnim prelazima u Crnoj Gori. "Saradnja MUP-a i VJ neće ostati samo na dana±njem dogovoru. Ovih dana i na putnom pravcu Tuzi - Boµaj biće otvoren zajednički punkt koji će funkcionisati po sličnom reµimu kao kod Roµaja", rekao je Bo±ković.

  Sastanak u Roµajama zavr±en je izrazima dobre volje i spremnosti da se ubuduće saraduje. Ali, samo u "onim segmentima bezbjednosti gdje smo prepoznali zajednički interes i mogućnost saradnje", kako je to rekao Vuk Bo±ković. I objasno: "Onim ±to smo se dogovorili ne zadiremo u ingerencije jedni drugima. MUP će i dalje obavljati kontrolu civilnog saobraćaja, kako putničkog, tako i teretnog, a pripadnici VJ će raditi u okviru svojih nadleµnosti".

  Nakon duµeg perioda javnih prepucavanja, sporazum Vojske Jugoslavije i crnogorskog MUP-a mnoge je iznenadio. Zanimljivo, najo±trija reakcija bila je od strane Bulatovićeve SNP. "Vlast javno napada armiju, a tajno se sastaje sa generalima", konstatovao je Pavle Bulatović, potpredsjednik SNP-a. Citirana izjava moµda govori da su o dogovoru vojske i policije u SNP-u saznali - iz novina.

  No, bitnije od poloµaja SNP-a, je rastumačiti: da li se ovim sporazumom zaista obuzdava tihi rat vojske i policije i da li je sporazum najava smirivanja tenzija u Crnoj Gori?

  Pitanje je, takodje, da li je vojska spremna da se zaista "vrati u okvire Ustava", kako je to nedavno rekao i Milo Dukanović, predsjednik Crne Gore i član Vrhovnog savjeta odbrane. "Ustavne nadleµnosti" VJ su i do sada bile dobar alibi za bespogovornu lojalnost vojnog vrha Slobodanu Miloseviću.

  Osim toga, predstavnici vojske i policije su se i do sada nebrojeno puta sastajali i sporazumijevali, ali svaki dogovor je trajao samo do sljedećeg incidenta. Jer, "profesionalni" angaµman vojske na crnogorskim granicama, učestala i neizvjesna konfrontiranja prema crnogorskoj policiji, tokom posljednjih mjeseci i po drugi put su Crnu Goru dovela na rub gradjanskog rata. Prvi put to je bilo u vrijeme NATO napada na SRJ i vojne ciljeve u Crnoj Gori, kada je preovladao utisak da mir izmedu VJ i crnogorskog MUP-a znači i gradjanski mir u Crnoj Gori.

  Pobolj±avanje odnosa izmedu policije i vojske u op±tini Roµaje dobija na značaju zato ±to ona spada medu najlabilnija politička područja u Crnoj Gori. Stanovnici ove op±tine su preteµno Albanci i Muslimani. Ona obuhvata pogranični pojas prema Kosovu, zbog čega je već bila popri±te bezobzirnog nasilja tokom bombardovanja SRJ. Tada su pripadnici VJ, pod izgovorom da sprječavaju ±irenje sukoba sa Kosova na područje Crne Gore, u pograničnim selima na planini Hajle ubili petnaestak izbjeglica koji su u Crnoj Gori potraµili spas od kosovskog pakla. Potom su maltretirali stanovni±tvo okolnih sela - albanske nacionalnosti - i uni±tili njihovu imovinu u vrijednosti od oko 400 hiljada maraka. Tada crnogorskoj policiji nije dozvoljeno da pridje ni blizu razuzdanih rezervista VJ, pa je i konačan bilans njihovog ±enlucenja mogao biti napravljen tek kada je rat zavr±en, po±to su se povukli sa poloµaja.

  Sada±nji politički ambijent u Crnoj Gori veoma je nalik na taj uzavreli period s početka pro±le godine. Dok Beograd svim silama nastoji da podstakne ratnu psihozu, prijeti povratkom na Kosovo i mobili±e svoje gradjane, u Crnoj Gori ulje na vatru dolivaju SNP i VJ. Bombardera, dodu±e, nema, ali predstoje vaµni, prijevremeni lokalni izbori u Herceg Novom i Podgorici.

  Milo±evićeve pristalice u Crnoj Gori u njima vide izvjesne ±anse za sebe, kao i slabost u redovima koalicije na vlasti. Kao izvor svih opasnosti, pa i one po gradjanski mir, SNP predstavlja crnogorsku vlast. "Aktuelni crnogorski reµim je spreman da zbog opstanka na vlasti izazove gradjanski rat", tvrdi Predrag Bulatović, jedan od lidera SNP, koja podrµava Slobodana Milo±evića u Crnoj Gori. Bulatović je optuµio crnogorsku vlast "da namjerava da primjeni 'Tudjmanov model' i sada±nji nedostatak podr±ke medjunarodne zajednice obazbjedi izazivanjem konflikata, kako bi ih doveli pred svr±en čin".

  A, na skupu u Herceg-Novom jednom od nekoliko odrµanih u Crnoj Gori, kojim je SNP obiljeµila godi±njicu NATO napada na SRJ, predsjednik ove partije i savezni premijer je pojasnio stav svog prezimanjaka i partijskog kolege:

  "Gospodin Djukanović je počeo posljednju i najopasniju igru. On je glasnogovornik nesuvislih priča o ugroµenosti Crne Gore od VJ. Pred tom ugrozeno±ću do besmisla i do posljednjeg dolara strane pomoći jača crnogorsku policiju, pretvarajući je u paravojnu formaciju". Premijer je rekao i da je nedavno izmedju "vojnog rukovodstva i Vlade Republike Crne Gore obavljena serija razgovora i postignut niz značajnih sporazuma". Ali, dodao je, "da bi se ovi sporazumi naru±ili dovoljno je bilo da NATO istakne svoje zahtijeve, ±to je crnogorska vlast odmah prihvatila".

  Ove optuµbe saveznog premijera jasno govore i o tome koliko su dosada±nji sporazumi izmedu VJ i crnogorske drµave bili čvrsti. Dodu±e, premijer, shodno svojim političkim stavovima I ambicijama, za njihovo nepostovanje optuµuje crnogorsku vlast. Ali, istovremeno kazujući i za±to su sporazumi kao posljednji u Roµajama neodrµivi. Naime, saradnja sa svijetom, kompromisna rje±enja i prihvatanje uslova koje nameću demokratske zemlje, stvarni je trn u oku Milo±eviću i njegovim generalima.

  To se ne uklapa u njihovu taktiku. I kao sto je rat za Kosovo bio samo način da se ono "opravdano izgubi", tako su i sporazumi koje Milo±ević i njegovi zastupnici prave samo način da se opravda sve ono sto ovako ili onako već rade.

  Zato bi se, prije nego ohrabrenje za mir, sada±nje popu±tanje u odnosima izmedu VJ i crnogorske policije, moglo ocijeniti kao jo± jedan poku±aj da se situacija zadrµi pod kontrolom.

  Iako je i ovaj najnoviji sporazum, u javnosti predstavljen kao moguća prekretnica - dakle, s mnogo ohrabrujućih prizvuka - već iz Bo±kovićevog obraćanja jasno je da se vojska ničim nije obavezala na konačno i trajno povlačenje u crnogorske kasarne. A to je već razlog za novu brigu. Dok jedinice VJ nastoje da na bilo koji način kontroli±u promet preko redovnih graničnih prelaza u Crnoj Gori, obećanje generala Momcila Radevića u Roµajama - da će "vojska obavljati svoj posao profesionalno" - zvučaće kao prijetnja.

  # Goran VUJOVIĆ (AIM)