AIM
 • all articles of same date
 • articles of same date and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: The following text is for personal information only. Any professional use or publication in written or electronic form is subject to an agreement with AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  THU, 07 NOV 1996 16:57:10 GMT

  POSLIJE TRIJUMFA DPS-A NA IZBORIMA U CRNOJ GORI

  Imperija uzvra}a udarac

  PN: Ni katastrofalni ekonomski rezultati, ni me|unarodna blokada, ni propast projekta stvaranja svesrpske dr`ave nijesu vladaju}oj DPS smanjili politi~ki rejting, ~ak su posle svega iza{li ja~i. Za te{ke dane u parlamentu, kada su bili izlo`eni unakrsnoj vatri opozicije, ~elnici DPS-a pripremili su `estok odgovor - liderima opozicije priprema se serija su|enja, a sprema se i velika ~istka nepodobnih u dr`avnim institucijama i potpuno stapanje partije i dr`ave

  tekst:

  Sada se i matemati~ki mo`e izra~unati da su se ogromni novci ulo`eni u izbornu kampanju i bara`na vatra posredstvom dr`avnih medija vladaju}oj DPS vi{estruko isplatili. Kampanja "pjesmom i igrom u novu pobjedu" bila ba{ po mjeri prosje~nog bira~a. Pobjedu Demokratske partije socijalista o~ekivali su gotovo svi politi~ki analiti~ari, ali ovako ubjedljiv trijumf malo ko je mogao pretpostaviti. Sastav novog parlamenta Crne Gore govori ubjedljivo: od 71 mandata, Demokratska partija socijalista osvojila je 45 poslani~kim mjesta, odnosno apsolutnu ve}inu i samo joj je par mandata nedostajalo do dvotre}inske ve}ine. Druga po snazi - koalicija Narodna sloga - osvojila je 19 mandata, dok je Stranka demokratske akcije osvojila tri mandata, a Demokratski savez Crne Gore i Demokratska unija Albanaca po dva poslani~ka mjesta.

  Tek zavr{eni izbori potpuno su izmijenili sliku crnogorske politi~ke scene. Vladaju}a DPS znatno je popravila politi~ki rejting i osvojila 51 odsto glasova, sedam procenata vi{e nego na izborima prije ~etiri godine. Trijumf DPS-a zaista je impozantan: u 12 od 14 izbornih jedinica vladaju}a partija osvojila je lokalnu vlast. Nijesu osvojili samo dva mjesta - Ulcinj i Tuzi - gdje preovladava albansko stanovni{tvo na koje mo} i snaga DPS-a o~ito nije imala uticaja. Me|utim, ~elnici DPS-a mogu biti apsolutno zadovoljni - ponovo su osvojili op{tine u kojima nijesu imali vlast: Bar, Tivat, Ro`aje, Plav, Bijelo Polje. Predsjednik Bulatovi} nije krio razumljivo zadovoljstvo i sre}u {to je DPS u Baru (dobili su novih 1300 glasova) i Tivtu (dodatnih 800 glasova) ponovo postala najja~a stranka. ^ak i u Podgorici DPS stoji bolje za {est hiljada novih glasova. Idilu vladaju}e partije jedino remeti osjetan pad popularnosti u Nik{i}u, do skora glavnom upori{tu Demokratske partije socijalista, kao i tijesna, neznatna prednost u crnogorskoj prestonici - Cetinju.

  Iz crnogorskog parlamenta su izbrisane Socijaldemokratska partija Crne Gore i srpski radikali. ^ari izbornog zakona koji je vladaju}a partija na silu progurala po~etkom ljeta u Skup{tini Crne Gore tek sada su vidljive. Vladaju}a partija je sada osvojila 51 odsto glasova, ali }e u parlamentu, logikom klasi~nog ve}inskog izbornog sistema, zauzeti ~ak 45 poslani~kih klupa, odnosno 63 odsto mandata. Sada se vidi {ta zna~i skrojiti odijelo po sopstvenoj mjeri - vladaju}a partija prigrabila je 13 odsto mandata vi{e nego {to je osvojila glasova, odnosno "prisvojila" 39.000 glasova. Osim toga, DPS-u je za jedno poslani~ko mjesto trebalo znatno manje glasova nego njenim direktnim konkurentima. Dok je za jedno poslani~ko mjesto DPS-u bilo potrebno 3300 glasova, opozicioni poslanik morao je, opet, da se pomu~i vi{e od predstavnika vlasti. Narodna sloga je osvojila oko 75.000 glasova i zauzela 19 poslani~kih klupa. Njihov poslanik vrijedi ~ak 4000 glasova.

  Istovremeno, za vladaju}u partiju bilo je bitno da se Crna Gora podijeli po nacionalnom kriterijumu, a da Demokratska parija socijalista zaigra ulogu "jedine gra|anske partije u parlamentu Crne Gore" (Svetozar Marovi}, u emisiji TV Crne Gore). Vje{tom podjelom izbornih jedinica vladaju}a partija omogu}ila je ulazak u parlament partijama koje okupljaju Albance i Muslimane u Crnoj Gori. Tako je za Demokratski savez Crne Gore (Rugovino krilo u Crnoj Gori) glasalo svega 1,8 odsto gra|ana, a za drugu albansku partiju - Demokratsku uniju Albanaca - svega 1,3 odsto glasa~a. Ipak, te dvije partije osvojile su ~ak ~etiri mandata u republi~kom parlamentu. Sli~no je i sa Strankom demokratske akcije, koja je dobila oko 10 hiljada glasova i zauzela tri poslani~ka mjesta.

  Najgore su pro{le partije koje su se odlu~ile za samostalan nastup, a imale su glasa~e rasute {irom Republike. Tako je Socijaldemokratska partija osvojila 15.000 glasova - 5 odsto glasova, {to je vi{e od cenzusa za pro{le izbore - a nije izborila ~ak ni jedno mjesto u parlamentu.

  Podaci o rezultatima glasanja na sjeveru Crne Gore, u mjestima sa prete`no muslimanskim stanovni{tvom, svjedo~e da je u mnogim sredinama strah od vlasti bio glavna uzdanica Bulatovi}evog socijalista .U Plavu i Ro`ajama DPS je dobila ~ak tri hiljade glasova vi{e nego na pro{lim izborima (porast za 100 odsto !) i porazila Stranku demokratske akcije. U Bijelom Polju vladaju}a partija pridobila je novih ~etiri hiljade glasova (50 odsto vi{e u odnosu na '92), od kojih je, sasvim sigurno, zna~ajan broj glasova bjelopoljskih Muslimana. Poslije trogodi{nje torture koju su pripadnici i simpatizeri SDA pro`ivjeli u policijskim odajama i istra`nom zatvoru, i pored toga {to je DPS na svje`em primjeru rata u Bosni dokazala koliko brine o gra|anima druge vjere, poslije trogodi{nje agonije rodbine otetih u [trpcima, incidenta u Plavu - glasanje u ovim sredinama potvrdilo je da se dobar dio muslimanske populacije povinovao - "snazi dr`ave". Prijetnje lidera DPS -a da }e ispa{tati svi koji nijesu uz njih - Muslimani na sjeveru Crne Gore ve} su osjetili na vlastitoj ko`i. Glasanja za vlast nije bilo politi~ko pitanje, ve} pitanje egzistencije.

  Najindikativniji pokazatelj koji govori o uspjehu Demokratske partije socijalista je ukupan broj glasova koji su osvojili - ~ak 150 hiljada. Nakon ~etiri godine vladavine, poslije izgubljenog rata, pora`avaju}ih rezultata u ekonomiji, na me|unarodnom planu, poslije propasti projekta objedinjavanja svih srpskih zemalja ~iji su iskreni zagovornik bili - vladaju}a partija nije izgubila ni jedan glas, ve} zadobila povjerenje novih 24 hiljade simpatizera! Pona{anje bira~kog tijela Crne Gore u posljednjih sedam godina zaista je te{ko racionalno objasniti. Jo{ 1990. godine tada{nji komunisti, Bulatovi}, \ukanovi} i Marovi}, bili su apsolutni gospodari Crne Gore. Na sljede}im izborima, u doba raspada SFRJ i po~etkom rata, nekada{nji komunisti transformisali su se u borce za srpsku stvar. Tek formirana DPS dobila jedva se, bez obzira na snagu policijsko - medijskog aparata osvojila apsolutnu ve}inu. ^etiri godine kasnije - poslije rata, hiperinflacije i najve}e bijede u svojoj istoriji - gra|ani Crne Gore poklonili su im apsolutno povjerenje.

  Nevjerovatan izborni uspjeh vladaju}e partije opozicija obrazla`e izbornom plja~kom i medijskom torturom TV Crne Gore i jedinog dnevnog lista, podgori~ke "Pobjede". "Ovakav rezultat, potpuno je sigurno, plod je izborne kra|e koju je organizovala i sprovela vladaju}a partija", tvrdi Slavko Perovi} u nedjeljniku "Monitor". Sli~no razmi{lja i drugi lider narodne sloge, dr Novak Kilibarda, koji napominje da je neuspjeh opozicije rezultanta "oktroisane DPS demokratije u kojoj se ne po{tuju ni Ustav ni zakoni ni pravila o izbornoj kampanji". Razloga za sumnje u regularnost izbora ima zaista puno. Odbijanje Republi~ke izborne komisije da opoziciji dostavi kompjuterizovanu, ili makar sre|enu dokumentaciju o bira~kim spiskovima djeluje ~udno i sumljivo ukoliko je sve po propisu i regularno. Osim toga, pritu`be opozicionih kontriolora svjedo~e o vi{e hiljada neva`e}ih glasa~kih listi}a koji su duplikati, bira~kih spiskova na kojima nije upisan mati~ni broj... Pozivi su upu}eni i umrlim licima, pa u Podgorici kru`i anegdota da je gradsko groblje ^epurci zastupljeno sa dva poslani~ka mandata u crnogorskom parlamentu. Bilo je i glasa~kih lista za nepostoje}e osobe i desetine drugih prigovora. Me|utim, pri~a o izbornoj kra|i ne vodi daleko: neregularnosti je, u uslovima apsolutne vlasti Demokratske partije socijalista, nemogu}e dokazati.

  Ako ima ozbiljnih prigovora i nedoumica u regularnost nedjeljnih izbora, pravac politi~kog djelovanja pobjednika ve} je zacrtan. Predsjednik Bulatovi} je izrazio zadovoljstvo {to i rezultati izbora u Srbiji ukazuju na dominaciju Milo{evi}evog SPS-a, napominju}i da }e se stabilna ve}ina u saveznom parlamentu "odraziti povoljno na dalji ravoj SRJ i ubrzano uklju~ivanje u me|unarodnu zajednicu".

  [to se ti~e budu}ih de{avanja u Crnoj Gori ni tu, izgleda, ne}e biti politi~kog mrtvila. ^ak ni poslije vijesti o nadmo}noj izbornoj pobjedi ~elnici Demokratske partije socijalista nijesu se dali opustiti. Odmah su najavljene blagodeti apsolutne vlasti Demokratske partije socijalista: predsjednik Bulatovi}, a i njegov partijski kolega Svetozar Marovi}, najavili su seriju su|enja politi~kim protivnicima, odnosno liderima Narodne sloge - Novaku Kilibardi i Slavku Perovi}u. "Mora}e ti ljudi da se nau~e odgovornosti za javnu rije~ i mogu im poru~iti da se ve} pripreme za su|enja koja }emo pokrenuti", istakao je predsjednik Crne Gore Momir Bulatovi}, u TV emisiji dan nakon izbora. Za razliku od obe}anja o demokratskom i ekonomskom preporodu Crne Gore, treba vjerovati da }e su|enja opozicionim liderima svakako uslijediti narednih mjeseci. Treba shvatiti ovda{nju vlast, lak{e se obra~unati sa njima nego se juna~iti prema, recimo, liderki JUl-a koja je za aktuelne crnogorske vlastodr{ce izrekla vi{e uvreda nego sva crnogorska opozicije.

  Ni dr`avnim slu`benicima koji su se drznuli da misle svojom glavom ne}e biti lako. Na redu je veliko spremanje i ~i{}enje dr`avni slu`bi. "Moramo da o~istimo svoju ku}u... Moramo se 'zahvaliti' onim ljudima koji su pod ki{obranom DPS i njene vlasti u cijelom proteklom periodu radili protiv ove politike i sada kona~no pokazali svoje pravo lice, stavljaju}i se u slu`bu protivni~ke politike, politike optu`bi na ra~un DPS i ove vlasti", izjavio je premijer \ukanovi} odmah po{to su saop{tavani izborni rezultati.

  Dakle, ~elnici DPS-a najavili su apsolutno stapanje partije i dr`avne uprave, odnosno stvaranje ~iste partijske dr`ave. Ostalo je nerazja{njeno na koji }e na~in rukovodstvo DPS-a "markirati" one dr`avne ~inovnike koji su se drznuli da glasaju protiv pretpostavljenih. Koliko je poznato, ni jedan zna~ajniji dr`avni slu`benik nije u~estvovao u kampanji opozicionih stranaka, niti je ~lan rukovodstva opozicionih partija. Glasanje je bilo tajno a ~ak ni lideri DPS-a nemaju parapsiholo{ke mo}i da prodru u du{u svojih slu`benika. A i sloboda politi~kog uvjerenja trebalo bi da je jedno od temeljnih ljudskih prava.

  Vjerovatno }e se odstrjel politi~ki nepodobnih ~inovnika obaviti tradicinalnim crnogorskim metodom - otvaranjem li~nih dosijea koje su pedantni dostavlja~i na vrijeme sa~inili i klasifikovali. Sada je tako|e jasno ~emu su slu`ile brojne policijske kamere na opozicionim mitinzima: analize policijskih video traka bi}e pedantno pregledane i notirani svi dr`avni slu`banici koji su, na svoju nesre}u, prisustvovali opozicionim okupljanjima.

  Kada se poslije bitke svode ra~uni lako biti pametan, ali pokazalo se da opozicija nije bila u pravu: nije se prelomio strah, nije se pobijedila mo} partijskih dr`avnih medija i snaga partijske policije. Osim toga, bu~na kampanja po trgovima imala je izgleda bumerang efekat - strah od velikih promjena. Ovdje se pokazalo jedno novo pravilo: sto puta ponovljena istina, postaje velika la`. Na svim mitinzima opozicija, prvenstveno Narodna sloga, optu`ivala je vlast za malverzacije, plja~ka{ku privatizaciju, za {verc i kriminal. Sve je bilo bez efekta - kod prosje~nog bira~a progovorio je stomak. Naime, nedavno se jedan visoki dr`avni funkcioner "pohvalio" da Vlada Crne Gore i bukvalno izdr`ava 60 odsto stanovnika Crne Gore. U razvijenim demokratskim zemljama to bio bio siguran znak o krahu dr`avne politike i podatak o upropa{}enoj privredi. Na ovim prostorima to je izvanredna predizborna prednost i ~elnici DPS-a vje{to su odigrali jo{ jednu dobitnu kombinaciju: smjena vlasti ozna~ena je kao ru{enje dr`ave, kao propast za veliku armiju penzionera, slu`benika, svih onih koji zavise od bud`eta. Indikativno je da se broj osvojenih glasova vladaju}e partije skoro podudara sa brojem gra|ana koji direktno zavise od dotacija dr`ave.

  Nakon posljednjih izbora u Crnoj Gori, kao da se potv|uje teza da je ovdje gotovo nemogo}e osvojiti vlast u regularnoj izbornoj utakmici. Iznena|enja se ovdje, izgleda de{avaju samo na ulici.

  Dra{ko \URANOVI] (AIM, Podgorica)